© 2009-2018 Arensa.Be

Hosted by AKONI.be

Web master: Bart Pottelancie

ENergy

SAfety

ENvironment

ARchitecture

www.Arensa.Be

Het EPC is verplicht bij verkoop en verhuur van een wooneenheid (dus bij verkoop/verhuur van een woning, appartement, studio, vakantie woning, ...). Het is de eigenaar moet die een EPC laat opmaken. Het EPC moet voorgelegd worden aan kandidaat-kopers/kandidaat-huurders.

Energieprestatie's berekend op basis van berekend verbruik: primair berekend jaar verbruik gedeeld door bruikbare vloeroppervlakte geeft het kengetal (kWh/m²). Hoe lager het kengetal, hoe beter de gemiddelde energieprestatie.Op een schaal van 0 tot 700 zal staan hoe energiezuinig de woning is.  Het geeft aan de koper een idee van hoe het gesteld is met het energieverbruik van de woning die hij op het oog heeft. Er staat bijvoorbeeld ook in of en hoe het dak geïsoleerd is en of er superisolerende beglazing aanwezig is. Het is natuurlijk onmogelijk alles 100 procent correct op te meten. De dikte van de muren kan wel iets zeggen over de isolatie, maar dat controleren kan enkel door de muur te beschadigen. En zover wordt niet gegaan. De resultaten van een onderzoek met een warmtecamera tonen echter de zwakke punten van de woning aan. Het certificaat adviseert, maar verplicht tot niets. Toch volg je de raad die erin staat beter op. Ze helpt je het energieverbruik en dus ook je rekening gevoelig naar beneden te halen. Het certificaat is 10 jaar geldig, maar wordt het best vernieuwd zodra er verbeteringswerken zijn uitgevoerd.


Een plaatsbeschrijving kan gebeuren:


Op die manier worden eindeloze discussies bij schade, berokkend door het uitvoeren van werken, voorkomen.

Schade of vocht problemen worden vooraf vastgesteld.


Geen discussie meer na uitvoeren van vooraf opgestelde ontegensprekelijke plaatsbeschrijving.


Voor meer informatie: 051 58 19 84.
Bij de verkoop van een woning moet deze beschikken over een geldig keuringsattest van de elektrische installatie. Indien het bestaande attest ouder is dan 25 jaar, dient een nieuw te worden opgemaakt.

Tijdens de keuring van de elektrische installatie wordt nagegaan of deze nog in regel is met het AREI. Van dit onderzoek levert het keuringsorganisme een verslag af.

Dit keuringsverslag moet niet noodzakelijk positief zijn om de verkoop te laten doorgaan. Het geeft beeld van de gebreken aan de installaties aan de nieuwe eigenaar van de woning.

Het is dan wel aan de koper om binnen de 18 maanden de nodige maatregelen te nemen om de elektrische installatie in regel met het AREI te brengen. In de verkoop overeenkomst kan wel nog worden opgenomen dat de verkoper instaat voor de kosten voor deze aanpassingen.

De controles worden uitgevoerd door erkend onafhankelijk keuringsorganisme.

SAfety

  • Veiligheidscoördinatie.
  • Keuring elektrische installatie in combinatie met opmaak EPC voor verkoop van een woonentiteit.

Navigatie

  • Klik op de items links op het scherm om verder te gaan naar de verschillende aangeboden diensten.

ARchitecture

Wij staan u bij voor uw project waar een architect vereist is.

ENergy

  • EPC - Energie Prestatie Certificaat voor verkoop en verhuur van een woonentiteit

Stel tijdig een veiligheidscoördinator aan   in ontwerpfase! KLIK

Afhankelijk van de aard van het werk en de bestemming van het gebouw variëren de eisen. Sinds de invoering van de wetgeving hebben wij ons hierin gespecialiseerd. We treden op als EPB verslaggever voor eigen projecten en als externe verslaggever voor collega architecten, bouwheren, studiebureaus, …

Door onze jarenlange ervaring met de EPB software garanderen wij een kwalitatieve dienstverlening op maat van het project. Reeds in ontwerpfase proberen wij de nodige voorcalculatie's uit te voeren en advies te geven. Zo kan van in een vroeg stadium ingespeeld worden op de eisen die gerealiseerd moeten worden. Dit heeft als voordeel dat nog voor er een eerste steen gelegd wordt, men al weet waarop men moet letten.

Voor meer informatie kan u terecht op www.energiesparen.be.Alle nieuwe EPB dossiers moeten vanaf 01/01/2014 doorgerekend worden met de nieuwe EPB software (Altran versie). Wij hebben reeds een opleiding gevolgd om met deze software te kunnen werken. We zijn dan ook helemaal voorbereid om vanaf het nieuwe jaar hiermee aan de slag te gaan.


Op weg naar bijna energieneutrale gebouwen …


De Europese doelstelling om tegen 2021 enkel nog 'bijna-energieneutrale' gebouwen te bouwen, werd door de Vlaamse Regering op 17 december 2010 onderschreven. Hoe men dit wil aanpakken zal verder uitgewerkt worden.


Vanaf 2021 wordt de standaard voor nieuwe woningen bijna-energieneutraal. Het bijzondere aan deze  nieuwbouwwoningen is dat ze heel weinig verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die alsnog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald.

Door onze ervaring kunnen wij nu al advies geven welke extra maatregelen er nodig zijn om uw woning klaar te maken voor de toekomst.
EPB staat voor Energie Prestatie en Binnen-klimaat.

Sinds januari 2006 is het voor alle woningen, zowel voor nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen verplicht om aan de energieprestatiewetgeving te voldoen. Deze wetgeving heeft als doel om energiezuinigere en gezondere woningen te bouwen.  Er worden eisen vastgelegd op basis van: K-peil, E-peil, isolatie van de delen in contact met de buitenomgeving, de grond of andere ruimtes, ventilatie en oververhitting.

De houder van de stedenbouwkundige vergunning is de aangifteplichtige en dient een EPB verslaggever aan te stellen.


EPB regelgeving basisprincipes

Luchtdicht bouwen


Dat luchtdicht bouwen een must is geworden is duidelijk. Het heeft sterke positieve invloed op de energie factuur.

De luchtdichtheid van een woning kan gevalideerd worden door uitvoeren van een gecertificeerde luchtdichtheitstest en het bekomen van een conformiteitsverklaring. Het is een eenvoudige manier om beter te scoren op vlak van E-peil. Er kunnen gemakkelijk 7 à 10 E-peil punten gewonnen worden door de effectieve waarde van de luchtdichtheid in te rekenen in de EPB software. (De standaardwaarde voor luchtdichtheid in de EPB-software is 12 = waarde bij ontstentenis van een gemeten waarde)


Voor het uitvoeren van een luchtdichtheidstest kunt u eveneens bij ons terecht. Bijkomend informatie over luchtdichtheid en de blower-door test vindt u hieronder.


Principe

De afbeelding hier naast stelt een doorsnede voor van een woning waarbij het principe van een luchtdichtheidstest in de volksmond Blowerdoortest wordt voorgesteld.

Een ventilator wordt in een deur- of raamopening geplaatst (rood), de ventilator wordt op toeren gebracht en brengt hierdoor het ganse gebouw in onderdruk. Daardoor zal door elke spleet of kier aanwezig in het huis lucht binnen stromen (blauw). De lucht lekken kunnen op een eenvoudige manier manueel gedetecteerd worden. Kleinere luchtstromen worden door middel van rook gevisualiseerd.

Als het drukverschil tussen binnen en buiten 50 Pa is, is dit te vergelijken met een windkracht van 4 á 5 beaufort (matig tot vrij krachtig - 20 tot 38 km/h).

De “50 Pa-meting” bezorgt ons de n50-waarde of: hoeveel keer per uur wordt het ganse volume van de woning ongecontroleerd ververst met lucht via van aanwezige spleten en kieren.

Informatie over een luchtdichtheidstest

Wij proberen ook in deze gevallen een ideale mix te creëren tussen energiezuinige principes en het bouwbudget van de klant.

Momenteel zijn wij bezig met de realisatie van enkele lage energie en passieve projecten.

Wij zijn een kleinschalig architectenbureau gevestigd in de regio Brugge. Als afgestudeerd ingenieur architect heb ik mij gespecialiseerd in het energiezuinig ontwerpen. Wij proberen elke project vanuit dat oogpunt te bekijken, telkens rekening houdende met de wensen en het budget van de klant.  Ons doel is om energiezuinige gebouwen te creëren waar de opdrachtgever op lange termijn alleen maar winst kan uit halen.

Als EPB-verslaggever en het volgen van verschillende vervolmakingscursussen hebben wij dan ook het label van Energiebewust Architect mogen ontvangen.


Zeer recent zijn wij ook opgenomen in de lijst van BEN-voorlopers. Door onze ervaring in het advies inzake energiezuinig bouwen willen wij dan ook de 'bijna-energie neutrale' principes opnemen in onze bouwprogramma's. Zo willen wij anticiperen op de eisen die vanaf 2021 de standaard zullen zijn voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. Ook voor verbouwingen of renovaties kunt u bij ons terecht.

Informatie over de keuring riolering Inhoud van een as-built rioleringsplan

Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om een keuring van de privé-riolering te laten uitvoeren in de volgende 4 situaties:


Het doel van de keuring is na te gaan of DWA (afvalwater of droog weer afvoer) en RWA (regenwater of hemelwater of regen water afvoer) perfect van elkaar gescheiden zijn. Concreet kunnen daar verschillende testen voor uitgevoerd worden, namelijk een visuele controle (via foto’s), een rooktest (d.m.v. een rookgenerator), een geluidstest of via het gebruik van waterstroom.


De keuring kan vlot en eenvoudig verlopen als u volgende documenten ter beschikking heeft:


Tel: 051 58 19 84 - bart@arensa.be.

Infrax - Aanvraag

  1. Elektriciteit
  2. Aardgas
  3. Kabeltelevisie
  4. Riolering

<< AANVRAAG-formulier>>

Verloop van de keuring Meer informatie

Vanaf 1 juli 2017 is Vlario niet meer erkend door de rioolbeheerder van de gemeente Jabbeke (Jabbeke, Varsenare, Zerkegem, Snellegem). Dit omdat Jabbeke zelf instaat voor de keuringen van de privé rioleringsinstallaties.


Let wel: een ongeldige keuring zorgt ervoor dat de borgsom die je betaalde bij de aanvraag van een bouwvergunning NIET wordt teruggestort. Laat bijgevolg jouw rioleringsplan voorafgaand door de keurder van Stad Jabbeke nakijken, net zoals wij dit doen voor onze klanten in fase ontwerp.

Het KB van 25.01.01 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, op de bouwplaatsen waar o. a. de volgende werken worden uitgevoerd: graafwerken, grondwerken, wegenwerken, verbouwingswerken, nieuwbouwwerken, sloopwerken,...Grosso modo mag men stellen dat alle werken, onroerend door hun aard of bestemming onder het toepassingsgebied van de regelgeving valt.


Verder voorziet het KB verplichtingen voor de werkgevers en de werknemers en de daarmee gelijkgestelde personen, de opdrachtgever, de bouw directie ontwerp (de architect), de bouwdirectie belast met de uitvoering (de eerste aannemer die werken uitvoert op de bouwplaats), de bouw directie controle (de architect), de aannemer, de zelfstandige, de coördinator ontwerp, de coördinator verwezenlijking, alle interveniërende of tussenkomende partijen.


De bepalingen in verband met de coördinatie op de bouwplaats en de instrumenten bij de coördinatie zijn van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, die tegelijkertijd of achtereenvolgens tussen komen binnen eenzelfde project.


Het  KB voorziet voor de kleine bouwwerken (<500m²) een aparte regelgeving die eenvoudig, duidelijk en begrijpbaar is voor de bouwer/verbouwer en die minder papier werk met zich meebrengt.


Het toezicht op de arbeid gebeurd door:

FAQ’s ivm veiligheidscoördinatie

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik van de website www.pottelancie.be

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Bart Pottelancie zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bart Pottelancie garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Bart Pottelancie wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Bart Pottelancie staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Bart Pottelancie niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.


Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s)berusten bij Bart Pottelancie . Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bart Pottelancie. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.


Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Bart Pottelancie.


Arensa.Be - to the point in Architecture, Energy Environment and Safety

Sofie Verwichte

Torhoutsestraat 205 - 8020 Ruddervoorde

G 0486 94 84 05

F 051 58 00 85

BE 0867 478 819

Sofie[at]arensa.be

www.sofieverwichte.be

Adres te Ruddervoorde:

Adres te Koekelare:

Bart Pottelancie

Eikendreef 19 - 8680 Koekelare

T 051 58 19 84

F 051 58 00 85

BE 0682 387 377

Bart[at]arensa.be

www.pottelancie.be


Info[at]arensa.be