© 2009-2018 Arensa.Be

Hosted by AKONI.be

Web master: Bart Pottelancie

ENergy

SAfety

ENvironment

ARchitecture

www.Arensa.Be

Veiligheidscoördinatie

EPC (Energie Prestatie Certificaat)

Rioolkeuring

EPB-verslaggeving

Luchtdichtheidstest

Wij zijn een kleinschalig architectenbureau gevestigd in de regio Brugge. Als afgestudeerd ingenieur architect heb ik mij gespecialiseerd in het energiezuinig ontwerpen. Wij proberen elke project vanuit dat oogpunt te bekijken, telkens rekening houdende met de wensen van de klant en het budget.  Ons doel is om energiezuinige gebouwen te creëren waar de opdrachtgever op lange termijn alleen maar winst kan uit halen.


Na het volgen van verschillende vervolmakingscursussen hebben wij dan ook het label van Energiebewust Architect mogen ontvangen.


Zeer recent zijn wij ook opgenomen in de lijst van BEN-voorlopers. Door onze ervaring in het advies inzake energiezuinig bouwen willen wij dan ook de 'bijna-energie neutrale' principes opnemen in onze bouwprogramma's. Zo willen wij anticiperen op de eisen die vanaf 2021 de standaard zullen zijn voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. Ook voor verbouwingen of renovaties kunt u bij ons terecht.

Wij proberen ook in deze gevallen een ideale mix te creëren tussen energiezuinige principes en het bouwbudget van de klant.


Momenteel zijn wij bezig met de realisatie van enkele lage energie en passieve projecten. Volg de bouw van onze lage-energiewoning (passief) op de voet <<KLIK>>.

Architectuur

Sinds 2006 is het voor alle woningen, zowel voor nieuwbouw als voor verbouwingen of uitbreidingen, verplicht om aan de energieprestatiewetgeving te voldoen. Deze wetgeving heeft als doel om energiezuinigere en gezondere woningen te bouwen.  Er worden eisen vastgelegd op basis van: K-peil, E-peil, isolatie van de delen in contact met de buitenomgeving, de grond of andere ruimtes, ventilatie en oververhitting.

De houder van de stedenbouwkundige vergunning is de aangifteplichtige en dient een EPB verslaggever aan te stellen.


Afhankelijk van de aard van het werk en de bestemming van het gebouw variëren de eisen. Sinds de invoering van de wetgeving hebben wij ons hierin gespecialiseerd. We treden op als EPB verslaggever voor eigen projecten en als externe verslaggever voor collega architecten, bouwheren, studiebureaus, …

Door onze jarenlange ervaring met de EPB software garanderen wij een kwalitatieve dienstverlening op maat van het project. Reeds in ontwerpfase proberen wij de nodige voorcalculatie's uit te voeren en advies te geven. Zo kan van in een vroeg stadium ingespeeld worden op de eisen die gerealiseerd moeten worden. Dit heeft als voordeel dat nog voor er een eerste steen gelegd wordt, men al weet waarop men moet letten.

Voor meer informatie kan u terecht op  www.energiesparen.be.Alle nieuwe EPB dossiers moeten vanaf 01/01/2014 doorgerekend worden met de nieuwe EPB software (Altran versie). Wij hebben reeds een opleiding gevolgd om met deze software te kunnen werken. We zijn dan ook helemaal voorbereid om vanaf het nieuwe jaar hiermee aan de slag te gaan.


Op weg naar bijna energieneutrale gebouwen …


De Europese doelstelling om tegen 2021 enkel nog 'bijna-energieneutrale' gebouwen te bouwen, werd door de Vlaamse Regering op 17 december 2010 onderschreven. Hoe men dit wil aanpakken zal verder uitgewerkt worden.


Vanaf 2021 wordt de standaard voor nieuwe woningen bijna-energieneutraal. Het bijzondere aan deze  nieuwbouwwoningen is dat ze heel weinig verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die alsnog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald.

Wij proberen vanaf vandaag al mee te zijn [logo BEN je mee?]

Door onze ervaring kunnen wij nu al advies geven welke extra maatregelen er nodig zijn om uw woning klaar te maken voor de toekomst.Als het drukverschil tussen binnen en buiten 50 Pa is te vergelijken met een windkracht van 4 á 5 beaufort (matig tot vrij krachtig - 20 tot 38 km/h) m.a.w. worstcase scenario.

De “50 Pa-meting” bezorgt ons de n50-waarde of: hoeveel keer per uur wordt het ganse volume van de woning ongecontroleerd ververst met lucht afkomstig van spleten en kieren.

Doel


Timing

Principe

De afbeelding hier naast stelt een doorsnede voor van een woning waarbij het principe van een blowerdoor –of luchtdichtheidstest wordt voorgesteld.

Een ventilator wordt in een deur- of raamopening geplaatst (rood), de ventilator wordt op toeren gebracht en brengt hierdoor het ganse gebouw in bv. onderdruk. Daardoor zal door elke spleet of kier aanwezig in het huis lucht binnenstromen (blauw).

Luchtdicht bouwen


Het uitvoeren van een luchtdichtheidstest op een gebouw is een eenvoudige manier om een betere score op vlak van E-peil te bereiken. Met een beetje aandacht aan de luchtdichtheid van een gebouw kunnen gemakkelijk 7 à 10 E-peilpunten gewonnen worden. Dit kan echter enkel na het uitvoeren van een gecertificeerde luchtdichtheid of blower-door test.


Voor het uitvoeren van een luchtdichtheidstest kunt u eveneens bij ons terecht.


Het EPC is verplicht bij verkoop en verhuur van een wooneenheid (dus bij verkoop/verhuur van een woning, appartement, studio, vakantie woning, ...). Het is de eigenaar moet die een EPC laat opmaken. Het EPC moet voorgelegd worden aan kandidaat-kopers/kandidaat-huurders.

Energieprestatie's berekend op basis van berekend verbruik: primair berekend jaar verbruik gedeeld door bruikbare vloeroppervlakte geeft het kengetal (kWh/m²). Hoe lager het kengetal, hoe beter de gemiddelde energieprestatie.Op een schaal van 0 tot 700 zal staan hoe energiezuinig de woning is.  Het geeft aan de koper een idee van hoe het gesteld is met het energieverbruik van de woning die hij op het oog heeft. Er staat bijvoorbeeld ook in of en hoe het dak geïsoleerd is en of er superisolerende beglazing aanwezig is. Het is natuurlijk onmogelijk alles 100 procent correct op te meten. De dikte van de muren kan wel iets zeggen over de isolatie, maar dat controleren kan enkel door de muur te beschadigen. En zover wordt niet gegaan. De resultaten van een onderzoek met een warmtecamera tonen echter de zwakke punten van de woning aan. Het certificaat adviseert, maar verplicht tot niets. Toch volg je de raad die erin staat beter op. Ze helpt je het energieverbruik en dus ook je rekening gevoelig naar beneden te halen. Het certificaat is 10 jaar geldig, maar wordt het best vernieuwd zodra er verbeteringswerken zijn uitgevoerd.


Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om een keuring van de privé-riolering te laten uitvoeren in de volgende 4 situaties:


Het doel van de keuring is na te gaan of DWA (afvalwater of droog weer afvoer) en RWA (regenwater of hemelwater of regen water afvoer) perfect van elkaar gescheiden zijn. Concreet kunnen daar verschillende testen voor uitgevoerd worden, namelijk een visuele controle (via foto’s), een rooktest (d.m.v. een rookgenerator), een geluidstest of via het gebruik van waterstroom.


De keuring kan vlot en eenvoudig verlopen als u volgende documenten ter beschikking heeft:


Voor meer informatie: 051 58 19 84 - bart@arensa.be.
Een plaatsbeschrijving kan gebeuren:


Op die manier worden eindeloze discussies bij schade, berokkend door het uitvoeren van werken, voorkomen.

Schade of vocht problemen worden vooraf vastgesteld.


Geen discussie meer na uitvoeren van vooraf opgestelde ontegensprekelijke plaatsbeschrijving.


Voor meer informatie: 051 58 19 84.
Bij de verkoop van een woning moet deze beschikken over een geldig keuringsattest van de elektrische installatie. Indien het bestaande attest ouder is dan 25 jaar, dient een nieuw te worden opgemaakt.

Tijdens de keuring van de elektrische installatie wordt nagegaan of deze nog in regel is met het AREI. Van dit onderzoek levert het keuringsorganisme een verslag af.

Dit keuringsverslag moet niet noodzakelijk positief zijn om de verkoop te laten doorgaan. Het geeft beeld van de gebreken aan de installaties aan de nieuwe eigenaar van de woning.

Het is dan wel aan de koper om binnen de 18 maanden de nodige maatregelen te nemen om de elektrische installatie in regel met het AREI te brengen. In de verkoop overeenkomst kan wel nog worden opgenomen dat de verkoper instaat voor de kosten voor deze aanpassingen.

De controles worden uitgevoerd door erkend onafhankelijk keuringsorganisme.

Het KB van 25.01.01 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (BS 07.02.01) is van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, . op de bouwplaatsen waar o. a. de volgende werken worden uitgevoerd: graafwerken, grondwerken, wegenwerken,verbouwingswerken, sloopwerken,...Grosso modo mag men stellen dat alle werken, onroerend door hun aard of bestemming onder het toepassingsgebied van de regelgeving valt.

Verder voorziet het KB verplichtingen voor de werkgevers en de werknemers en de daarmee gelijkgestelde personen (stagiairs, leerlingen Middenstand en Industrieel leerlingen wezen,...), de opdrachtgever, de bouw directie ontwerp, de bouw directie uitvoering, de bouw directie controle, de aannemer, de zelfstandige, de coördinator ontwerp, de coördinator-verwezenlijking.

De bepalingen in verband met de coördinatie op de bouwplaats en de instrumenten bij de coördinatie zijn van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, die tegelijkertijd of achtereenvolgens tussen komen.

Op 27.01.05 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB van 19.01.05 tot wijziging van het KB van 25.01.01 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Het  KB voorziet voor de kleine bouwwerken (<500m²) een aparte regelgeving die eenvoudig, duidelijk en begrijpbaar is voor de bouwer/verbouwer en die minder papier werk met zich meebrengt. Het KB treedt in werking op 27.01.05.


Het toezicht op de arbeid gebeurd door:

In 2014 hebben wij deelgenomen aan “mijn huis Mijn architect”

Plaatsbeschrijving

De vroegere benaming van 'koudebruggen' wordt vervangen door het allesomvattende begrip 'bouwknopen'. Bouwknopen zijn de verzamelnaam voor alle punten waar:

- Verschillende scheidingsconstructies samenkomen en/of

- Er een doorboring van de isolatielaag van de scheidingsconstructie plaats vindt.In een gewone woningen kunnen gemakkelijk 35 à 40 bouwknopen vastgesteld worden. De meeste daarvan zijn door de huidige manier van bouwen EPB-aanvaard. Een aantal zullen gedetailleerd moeten worden en ook zo uitgevoerd en gecontroleerd moeten worden. De overblijvende zijn niet EPB-aanvaard en zullen dus uitgerekend moeten worden.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van wat bedoeld wordt met bouwknopen volgens bovenvermelde definitie.

De inrekening van de bouwknopen kan via drie verschillende opties gebeuren:

  1. Optie A: Gedetailleerde methode Exact inrekenen van alle bouwknopen via gevalideerde numerieke berekeningen.
  2. Optie B: Methode van de EPB aanvaarde bouwknopen Bouwknopen worden zoveel mogelijk 'koudebrug-arm' gedetailleerd volgens de basisregels. De niet-EPB aanvaarde bouwknopen moeten ingerekend worden. Gevolgen voor het K-peil: een toeslag van 3 K-peil punten voor de EPB aanvaarde bouwknopen en een variabele toeslag op het K-peil na berekening van het extra warmteverlies doorheen elke niet EPB aanvaarde bouwknoop.
  3. Optie C: Forfaitaire toeslag Bouwknopen moeten noch gedetailleerd worden, noch apart berekend worden, wel wordt er een forfaitaire toeslag van 10 punten op het K-peil gerekend.


De grote uitdaging van een passiefhuis zit in het luchtdicht en koudebrugvrij krijgen van het gebouw. Het is dan ook belangrijk dat zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase veel aandacht besteed wordt aan de uitvoeringsdetails, zoals de aansluiting tussen het dak en de muur, de deuren en de ramen. Hiervoor is samenwerking tussen gespecialiseerde architect, installateur en aannemers een vereiste.


Voorkomen warmteverliezen

Het verminderen van warmteverlies wordt bereikt door:

  1. ver doorgevoerde warmte-isolatie;
  2. luchtdichtheid van het gebouw;
  3. warmte-herwinning op de ventilatielucht;Een passiefhuis is een zo energiezuinig mogelijke woning. Het verbruik is minder dan 15 kWh/m² bruto per jaar voor ruimteverwarming. Dit wordt bereikt door het verminderen van het warmteverlies en het maximaliseren van de warmtewinst.

DMomenteel zijn wij bezig met de realisatie van enkele lage energie en passieve projecten. Volg de bouw van onze lage-energiewoning (passief) op de voet via www.sofieverwichte.be.


VC_FAQs.pdf FAQ’s

Stel tijdig een veiligheidscoördinator aan:in ontwerpfase! KLIK

Vanaf 1 juli 2017 is Vlario niet meer erkend door de rioolbeheerder van de gemeente Jabbeke (Jabbeke, Varsenare, Zerkegem, Snellegem). Dit omdat Jabbeke zelf instaat voor de keuringen van de privé rioleringsinstallaties.


Let wel: een ongeldige keuring zorgt ervoor dat de borgsom die je betaalde bij de aanvraag van een bouwvergunning NIET wordt teruggestort. Laat bijgevolg jouw rioleringsplan voorafgaand door de keurder van Stad Jabbeke nakijken, net zoals wij dit doen voor onze klanten in fase ontwerp.